۲ مرداد ۱۴۰۳ 2024/07/23

در گام دوم چگونه مبارزه کنیم؟

ما به (این ) حرکت عمومی به سمت آن چشم‌انداز، نیاز داریم. باید یک حرکت عمومی در کشور راه بیفتد. البته این حرکت وجود دارد، منتها بایستی انضباط پیدا کند و پیشرفتش به سمت آن چشم‌انداز محسوس باشد. این حرکت تبعا با محوریت جوان متعهد است. جوان‌های متعهد، محور این حرکت‌اند.

بیانات امام خامنه‌ای (یکم خرداد نود و هشت)

برای ایجاد حرکت عمومی، عنصر شناخت صحنه جهت گیری‌مشخص عوامل امید‌آفرین راهکارهای عملی نیاز است

شناخت صحنه

اولا نیاز دارد به اینکه از صحنه (انقلاب) یک شناختی وجود داشته باشد؛ باید بدانید جمهوری اسلامی امروز در چه وضعی است...با چه کسی مواجه است، فرصت‌هایش کدام‌ها هستند، تهدیدهایش کدام‌ها هستند، دوست‌هایش چه کسانی هستند؛این باید دانسته بشود و شناخته بشود.

جهت‌گیری مشخص

این حرکت باید یک جهت‌گیری مشخصی داشته باشد...جهت‌گیری به سمت جامعه اسلامی یا تمدن اسلامی است؛ یعنی می‌خواهیم برویم به سمت تشکیل یک جامعه اسلامی

عوامل امیدآفرین

عنصر سومی که این حرکت نیاز دارد این است که یک عامل امیدبخشی باید وجود داشته باشد. یک نقطه‌ی روشنی باید وجود داشته باشد. در هر حرکتی اگر چنانچه این نقطه روشن، این نقطه‌ی امیدبخش وجود نداشته باشد، حرکت پیش نمی‌رود.

راهکارهای عملی

عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برهه‌ای از زمان راهکارهای عملی مورد نیاز است.این مورد آخری که مسأله‌ی راهکارهای عملی باشد، احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی در پی و لحظه به لحظه.

گام اول

مفهوم مبارزه در عصر کنونی

1 - رویکرد تاریخی2- رویکرد تربیتی

گام دوم

خودشناسی

1 - دینی2- رواشناسی

گام سوم

شناخت شرایط کنونی

1 - تحولات ایران،منطقه،جهان2- تحولات دینی،سیاسی،اقتصادی

گام چهارم

نقاط درگیر

ایران، منطقه و بین الملل

گام پنجم

میدان رزم

1 - مجموعه‌ها2- جریان‌ها3- راهبران

گام ششم

راه مبارزه

1 - کنشگران2- حلقه‌های میانی

گام هفتم

حرکت عمومی

1 -دستاوردها2- ظرفیت‌ها

گام هشتم

کارگروه‌ها

تشکیل و سازماندهی کارگروه‌ها