تجربه مدیریت

۱۴۰۱/۰۵/۰۹

تجربه مدیریت نهاد های انقلاب اسلامی به عنوان سازمان های نوین الگویی برای مهندسی فرهنگی سازمان ها

نهاد های انقلاب اسلامی ، سازمان های نوینی به شمار می آید که با فرمان معمار انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) طراحی و تشکیل شد .فلسفه وجودی این سازمان ها را باید از دل ویژگی ها و مقتضیات زمان و از جوهر آرمانها و رسالت انقلاب اسلامی دریافت .…