خسروپناه

۱۴۰۱/۰۵/۰۸

تبیین نظریه نظام  انقلابی در بیانیه گام دوم با موضوع تمدن سازی

نظام انقلابی که حضرت آقا از آن سخن میگوید مولفه هایی متشکل از آرمانها، راهبردها و واقعیت ها دارد. این نظام آرمانهای منهای واقعیت ها یا واقعیت های منهای آرمانها نیست و حتی از راهبردهایی که واقعیتها را به آرمانها نزدیک میکند یاد شد است. نظام انقلابی پویا و زنده…