دمکراسی

۱۴۰۱/۰۵/۲۳

مردم سالاری دینی

حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه یک حکومت مردمی است . معنای این حف این نیست که حکومت اسلامی حکومت خدا نیست معلوم است همه ی ادیان الهی به حکومت خدا دعوت کرده اند و همه ی پیامبران و جانشینان آنها مردم را به نظامی الهیکه در آن حاکمیت از…