شبکه سازی

۱۴۰۱/۰۵/۲۳

شبکه سازی تشکل ها و فعالین فرهنگی

در جهان امروز که نقش فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون تر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی فعالان فرهنگی با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس میشود. جامعه باید بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی باز شناخته، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا…