نظم سیاسی

۱۴۰۱/۰۵/۰۹

تحلیل شیوهها و ابعاد نهاد سازی در روند ساخته شدن دولت پس از انقلاب از منظر نهاد گرایی تاریخی

انقلاب ایران به عنوان تحولی که عموم اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازهای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. با وجود ضعف سازوکارهای حزبی وسازمانی مدرن، این نهادهای دولتی و…