نهادسازی

۱۴۰۱/۰۵/۰۹

ویژگی نهادی بودن جبهه و شبکه

آوند ، در دومین گام تضارب افکار و تعامل اندیشه ها و پس از مردم نگاری ،به”نهاد”به عنوان حلقه واسطه جریان رایج کشور و حاکمیت در تراز انقلاب اسلامی پرداخت.بر خود فرض می دانیم که از همه نویسندگان و محققان عزیز در ایجاد این آوردگاه فکری تقدیر نماییم. آوند بر…