شبکه سازی تشکل ها و فعالین فرهنگی

۱۴۰۱/۰۵/۲۳
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 3568

در جهان امروز که نقش فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون تر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی فعالان فرهنگی با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس میشود. جامعه باید بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی باز شناخته، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهره گیری از آنها در جهت رشد و کمال معنوی و مادی را دارا باشد. شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در هر کشور نخبگان فرهنگی بتوانند به منظور همراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه و همچنین بهره گیری حداکثر از دریای لایزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم، به طور هماهنگ و همسوسیاستگذاری و برنامه ریزی کرده، اهم محورهای لازم برای این حرکت را تشخیص داده و تعیین نمایند……