مردم سالاری دینی

۱۴۰۱/۰۵/۲۳
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 3545

حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه یک حکومت مردمی است . معنای این حف این نیست که حکومت اسلامی حکومت خدا نیست معلوم است همه ی ادیان الهی به حکومت خدا دعوت کرده اند و همه ی پیامبران و جانشینان آنها مردم را به نظامی الهیکه در آن حاکمیت از آن خدا و قوانین خداست فراخوانده اند .در اسلام حکومت (الله) با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود منافاتی ندارد .حکومت مردم به معنای حکومت مردم ، آن چنان که در دمکراسی غربی بیان میشود ،نیست وحکومت مردم به همان اندازه است که ب طبق فرمان خدا به مردم اجازه و امکان تصمیم گیری و اقدام داده استلذا در قران میفرماید « وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ» ………