الگوی متشکل سازی امام خمینی (ره)

۱۴۰۱/۰۹/۰۸
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 5118

انجام کار گروهی و سازمان یافته اعم از خردو متوسط و کلان مهم و مورد تاکید اسلام است از این رو مقاله پیش رو به دنبال ارائه الگوی نظریرو عملی متشکل سازی از اندیشه های امام خمینی است اصول نظری و عملی متشکل سازی از اندیشه های امام خمینی قابل استناد است برای این منظور مقاله در بخش اول ،تشکل ، جبهه و جریان را در دوسطح نظری و عملی با روش تحلیلی _استنباطی مورد بررسی قرار داده است و در بخش دوم از رابطه ای که میان تشکل ، جبهه و جریان وجود دارد سخن گفته است چهارچوب نظری حاکم بر مقاله الگوی ارکان حرکت است

مطالب مرتبط