تبیین سیاست های شکل گیری نظام اداره فرهنگ کشور با تکیه بر مردمی سازی به قلم حسین عرب اسدی

۱۴۰۱/۰۹/۱۶
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 5138

اداره کشور یکی از پیچیده ترین سطوح مدیریتی است که در آن ارگان های گوناگونی ایفای نقش می نمایند آنچه در عرصه علم مدیریت به عنوان مدیریت دولتی دغدغه مند اداره امور عمومی جامعه است متعهد به توجه حداکثری به همه ارکان جامعه بشری در این دغدغه است. مردم در این میان به سبب نقشی که در شکل گیری نظام های سیاسی دارند از نقشی ویژه برخوردار بوده و مورد مطالعات گسترده قرار گرفتند و تعریف جایگاه مردم در حوزه فرهنگ از زوایای مختلف ای چون مخاطب فرهنگ ،مجری و تعین بخش به فرهنگ و ۰۰۰ قابل بررسی است در این مقاله در پی واکاوی این نقش و شکل های چهار چوب و کلی آن در قالب یک سیاست نامه هستیم تا به تبیین نقش و جایگاه مردم در اداره فرهنگی کشور و چگونگی احراز این جایگاه بپردازد

مطالب مرتبط