تحلیل شیوهها و ابعاد نهاد سازی در روند ساخته شدن دولت پس از انقلاب از منظر نهاد گرایی تاریخی

۱۴۰۱/۰۵/۰۹
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 3391

انقلاب ایران به عنوان تحولی که عموم اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازهای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. با وجود ضعف سازوکارهای حزبی وسازمانی مدرن، این نهادهای دولتی و رویه ای جدید ، با توفیق در بسیج منابع و مقابله با انواع بحرانهای پیش رو همانند شرایط ناامنی ناشی از فروپاشی نظم پیشین،درگیری جناح های قدرت، حرکتهای جدایی‌ خواه قومی و بروز جنگ تحمیلی، زمینه استقرار وتثبیت نظم سیاسی نوین را در فاصله نسبتا کوتاه دی ماه2091تا خرداد2092فراهم نمودند.

مطالب مرتبط