ویژگی نهادی بودن جبهه و شبکه

۱۴۰۱/۰۵/۰۹
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 3396
آوند ، در دومین گام تضارب افکار و تعامل اندیشه ها و پس از مردم نگاری ،به”نهاد”به عنوان حلقه واسطه جریان رایج کشور و حاکمیت در تراز انقلاب اسلامی پرداخت.بر خود فرض می دانیم که از همه نویسندگان و محققان عزیز در ایجاد این آوردگاه فکری تقدیر نماییم. آوند بر این باور است که اهالی جبهه انقلاب ، به دور از جایگاه ستادی و یا اجرایی شان کنش گران فکری این جبهه اند……

مطالب مرتبط