ربط عاشقی

۱۴۰۱/۰۵/۲۴
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 3600

ربط دل من و تو ربط عاشقی است . الحمــدلله بالاخــره جمعــی در کشــور پیــدا شــدند کــه بدانند،بفهمند کشورشان چیست ؟کیست؟ ظرفیتها چیست ؟مــا کــه هرچــه بــه بعضی ها راجع به ظرفیت های کشور،امکانات کشــورو اینها میگوییم خیلی ها باور نمیکنند اما الحمدلله جماعت شما این حقیقت را باور کردید و به نمایش در آورید مطالبــی هــم کــه ایــن دوســتان بیــان کردنــد عمــده هــا،مطالبــی بــود کــه در دل بنــده هــم همیــن حرف ها ، همین توقعات بود . الحمدلله هم دلی است،هم زبانی هست.
ربط دل من و تو ربط عاشقی ست اینجا سخن زکهتر و مهتر نمی رود

مطالب مرتبط